MS-v-hokeji.cz Portál o MS v hokeji 2016

Zpravodajský web oficiálního sponzora MS v hokeji 2016

Právní ujednání


Úvod

Tyto webové stránky byly pro Vás připraveny, jsou spravovány a kontrolovány společností Henkel ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, 170 00 Praha, IČ 15889858, DIČ CZ15889858, zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. C. 2607 (dále jen společnost Henkel“).

Informace o společnosti Henkel, o společnostech skupiny Henkel a o třetích osobách, jenž jsou na těchto webových stránkách uvedeny, byly vypracovány s velikou péčí. Nicméně, nemůžeme zaručit naprostou úplnost a přesnost těchto informací. Společnost Henkel nepřijímá odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Předpovědi a jiné výroky, jenž se týkají se budoucího vývoje událostí, uvádíme dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Tyto výroky odrážejí názory společnosti Henkel, resp. společností propojených ve skupině Henkel v době, kdy byly vysloveny. Může se stát, že tyto předpovědi resp. výroky se nemusí naplnit, protože jejich realizace může záležet na celé řadě faktorů, např. soutěžní a makroekonomické povahy, které mohou být mimo kontrolu společnosti Henkel. Společnost Henkel nemůže a nebude průběžně aktualizovat veškeré takové předpovědi a výroky obsažené na těchto webových stránkách.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.

UPOZORNĚNÍ:
TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE ZDE UVEDENÉ JSOU URČENY K UŽITÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PRO OBČANY ČI REZIDENTY ČR.
TYTO WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMACE ZDE UVEDENÉ NEJSOU URČENY K UŽITÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH ANEBO OBČANY ČI RESIDENTY U.S.A., JENŽ TÍMTO LASKAVĚ PROSÍME, ABY SE OBRÁTILI NA MÍSTNÍ WEBOVOU STRÁNKU SPOLEČNOSTI HENKEL ANEBO NA WEBOVÉ STRÁNKY PROPOJENÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY HENKEL.

Všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek

1. Autorské právo

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Henkel.

Jakákoli reprodukce informací či údajů, zejména užití textů anebo jejich částí anebo materiálů tvořících image (vyjma tiskových fotografií společnosti Henkel), lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Henkel. Společnost Henkel je držitelem práv k rozšiřování a reprodukci. Tato práva zůstávají v celém rozsahu v platnosti i v případech, kdy se do archivu automaticky anebo manuálně vkládají obrázky.

Tiskové fotografie společnosti Henkel se smějí použít pouze pro redakční účely. Tiskové fotografie společnosti Henkel, které jsou reprodukovány a/nebo elektronicky pozměňovány pro redakční účely musí být opatřeny označeném autorského práva „© [rok] Henkel ČR, spol. s r.o. Veškerá práva vyhrazena”. Přetisk je možný zdarma, nicméně, požadujeme kopii pro náš archiv.

2. Ochranné známky

Oválné logo společnosti Henkel, oválné logo společnosti Henkel „Henkel – Excellence is our Passion” (Henkel – Kvalita je naše vášeň) a veškeré názvy výrobků a/nebo vzhled výrobků zobrazených na těchto stránkách jsou zaregistrované jako ochranné známky společnosti Henkel, propojených společností skupiny Henkel, nebo udělovatelů licence anebo partnerů v rámci společného podnikání. Jakékoliv neoprávněné užití či zneužití těchto ochranných známek je výslovně zakázáno a představuje porušení práva ochranných známek, autorského práva, dalších práv průmyslového vlastnictví anebo práva proti nekalé soutěži. Zneužití těchto práv je trestné.

3. Vzdání se odpovědnosti za webové stránky třetích osob

  1. Obsah těchto stránek obsahuje odkazy (tzv. „hyperodkazy”) na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, a jejichž obsah není společnosti Henkel znám ani kontrolován. Společnost Henkel pouze poskytuje přístup na takové webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Umístněním těchto odkazů na webové stránky třetích osob chceme zjednodušit navigování uživatelů našich webových stránek. Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek třetích osob, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.
  2. Pokud jde o webové stránky, na které webové stránky společnosti Henkel poskytují hyperodkaz, jsou majitelé nebo provozovatelé takových webových stránek jako jediní odpovědni za obsah a fungování takových stránek, za případný prodej výrobků na takových stránkách a za vyřizování veškerých objednávek vztahujících se na takové výrobky.
  3. Společnost Henkel nepřijímá žádnou odpovědnost za porušení autorských práv, ochranných známek a jiných osobnostních práv a práv duševního vlastnictví, ke kterým dojde nebo může docházet na stránkách, jenž si otevře uživatel našich webových stránek prostřednictvím hyperodkazu.
  4. V případě zaslání objednávky anebo provedení jiného právního úkonu prostřednictvím webových stránek třetích osob, vznikne případný smluvní nebo jiný vztah pouze mezi uživatelem a vlastníkem příslušných webových stránek, resp. jinými osobami na takových webových stránkách uvedených, avšak takový vztah v žádném případě nevznikne mezi společností Henkel a uživatelem.

Doporučujeme všem uživatelům webových stránek třetích osob, aby se řídili všeobecnými podmínkami používání těchto webových stránek, případně jinými podmínkami, jejichž uplatnění si vymínil vlastník či provozovatel těchto stránek, resp. jiné osoby na těchto stránkách uvedené.

4. Obecné vzdání se odpovědnosti

Veškerá odpovědnost společnosti Henkel za škody nebo jiné újmy vyplývající z užití těchto webových stránek – bez ohledu na právní důvod, včetně deliktů – se omezuje na škody, které byly způsobeny úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností společnosti Henkel v důsledku hrubého porušení smluvních nebo jiných povinností, celková částka jakéhokoli požadavku na náhradu škody se omezuje na předvídatelnou škodu. Odpovědnost společnosti Henkel na základě příslušných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky anebo na základě jakékoli poskytnuté záruky zůstává nedotčena.

Společnost Henkel vynakládá maximální snahu o ochranu svých webových stránek před viry, avšak nemůžeme zaručit nepřítomnost virů. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si zajistili adekvátní ochranu proti virům (např. používáním virového scanneru) před stahováním dokumentů anebo dat. Společnost Henkel nemůže a nenese odpovědnost za škody či újmy způsobené viry, jenž se rozšířili v souvislosti s použitím těchto webových stránek.

Společnost Henkel nezaručuje, že služby nabízené na její webové stránce či jejich dostupnost jsou zcela prosty vad anebo chyb.

5. Výrobky společnosti Henkel

Výrobky předváděné na těchto webových stránkách lze obstarat prostřednictvím společnosti Henkel nebo jiných propojených společností ze skupiny Henkel po celém světě. Společnost Henkel nezaručuje, že předváděné výrobky jsou k dispozici rovněž ve Vaší zemi. K zobrazení seznamu výrobků společnosti Henkel, které jsou k dispozici ve Vaší zemi, přejděte prosím na domovskou stránku společnosti Henkel Vaší země; přímý přístup se poskytuje na této domovské stránce pod nadpisem „Henkel webové stránky”.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky bez ohledu na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jejíž použití na tyto všeobecné uživatelské podmínky se výslovně vylučuje. Veškeré spory vyplývající nebo související s těmito webovými stránkami budou řešeny u věcně příslušného soudu se sídlem v Praze, Česká republika. Jestliže se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

Ochrana osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost Henkel respektuje soukromí každé osoby, která navštíví nebo použije tyto webové stránky. Společnost Henkel shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky, resp. země, kde je umístěno oddělení odpovědné za zpracování dat. Učiníme vše, co je potřebné, k zajištění souladu s těmito právními předpisy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hyperodkazů na webových stránkách společnosti Henkel. Společnost Henkel není odpovědná za shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů na odkazovaných stránkách. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

2. Shromažďování, užívání a zpracování osobních údajů

Společnost Henkel shromažďuje pouze ty osobní údaje, k jejichž shromažďování, užívání a zpracování nám uživatel dá svůj dobrovolný souhlas. Projevením svého souhlasu uživatel zároveň projevuje i souhlas s následujícími podmínkami zpracování osobních údajů.

Otevřením těchto webových stránek se některé údaje uchovávají automaticky na našich serverech za účelem správy systému anebo pro účely statistiky a podpory. Tyto údaje zahrnují jméno poskytovatele Vašeho připojení k internetu, v některých případech Vaši adresu internetového protokolu, verzi softwaru Vašeho prohlížeče, operační systém počítače, který používáte k přístupu na naši webové stránky, webové stránky, které používáte k tomu, abyste naše webové stránky otevřeli, webové stránky, které navštívíte během „pobytu“ na naší stránce a v některých případech i veškerá vyhledávaná hesla, která jste zadali k nalezení našich webových stránek.

V závislosti na okolnostech nám mohou taková data umožnit učinit si představu o některých návštěvnících našich webových stránek. Nicméně, v této souvislosti nepoužíváme žádné údaje vztahující se na konkrétní osobu. Takové údaje se použijí pouze pokud byly poskytnuty anonymně. Pokud společnost Henkel převádí údaje externímu poskytovateli služeb, přijmou se technická a organizační opatření, která zaručí, že k jejich přenosu dojde v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje, nepoužijeme je, nezpracujeme je ani je nepředáme nad rámec omezení právními předpisy anebo nad rámec Vámi určený ve Vašem souhlasným prohlášení. Vaše údaje předáme pouze tehdy, pokud k tomu budeme nuceni soudním rozhodnutím nebo jiným rozhodnutím veřejné moci.

Jakékoli změny týkající se těchto podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. To Vám umožňuje kdykoli se informovat o tom, které údaje uchováváme a jak tyto údaje sbíráme a používáme.

3. Bezpečnost

Společnost Henkel bude uchovávat Vaše údaje bezpečně a tudíž příjme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití anebo změnám. Smluvní partneři společnosti Henkel, kteří mají přístup k Vašim údajům, aby Vám mohli poskytnout služby jménem společnosti Henkel, jsou smluvně vázáni zachováváním mlčenlivosti o takových údajích a nesmějí takové údaje použít pro žádný jiný účel. V některých případech bude nutné, abychom předali Vaše požadavky propojeným společnostem skupiny Henkel. I v těchto případech bude zachována důvěrnost Vámi poskytnutých údajů.

4. Osobní údaje dětí

Společnost Henkel si nepřeje sbírat údaje o dětech mladších 14 let. Pokud to bude nutné, společnost Henkel na vhodném místě výslovně přitáhne pozornost dětí na skutečnost, že by neměly zasílat žádné osobní údaje společnosti Henkel. Pokud rodiče anebo jiní zákonní zástupci zjistí, že děti, které opatrují, zpřístupnily nějaké osobní údaje společnosti Henkel, žádáme je, aby nás kontaktovali na níže uvedené adrese (viz bod 6. níže), pokud mají být tyto údaje vymazány. Následně zajistíme, aby došlo neprodleně k výmazu takových údajů.

5. „Cookies”

Abychom zjednodušili užívání těchto webových stránek, používáme „cookies”. „Cookies” jsou malé jednotky údajů, které jsou přechodně uchovávány na pevném disku Vašeho počítače Vašim prohlížečem, a které jsou potřebné k užívání našich webových stránek. Informace obsažené v „cookies“ slouží např. za účelem kontroly délky připojení, zejména ke zlepšení navigace, a zajišťují snadné propojení mezi uživatelem a webovými stránkami. „Cookies”, které používáme, neuchovávají žádné osobní údaje. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Tomu se můžete vyhnout změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies uchovaná ve vašem PC můžete kdykoli odstranit vymazáním přechodných internetových souborů (lišta prohlížeče „Nástroje/Další” – „Možnosti sítě Internet”).

6. Vaše přání a dotazy / Zástupce pro ochranu osobních údajů

Společnost Henkel vymaže uchovávané údaje okamžikem, kdy vyprší zákonná anebo smluvní lhůta pro jejich archivaci anebo pokud je společnost Henkel již nevyžaduje. Samozřejmě, můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich údajů. Rovněž máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas s užitím anebo zpracováním Vašich osobních údajů s účinností do budoucna. V těchto případech, anebo pokud máte jakékoli jiná přání v souvislosti s Vašimi osobními údaji, odešlete prosím email anebo dopis našemu zástupci pro ochranu osobních údajů: Mr. Georg Novak, Henkel Central Eastern Europe, Erdbergstraße 29, A-1030 Vídeň, Rakousko (Austria).

Kontaktujte nás prosím tímto způsobem také, pokud chcete vědět, zdali jsme sbírali údaje o Vás, a pokud ano, o jaké údaje šlo. Pokusíme se neprodleně vyhovět Vašemu přání.